www.ymparisto.fi
 
 
Tietojärjestelmien ja -aineistojen kuvaukset  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

TIETOJÄRJESTELMIEN JA -AINEISTOJEN KUVAUKSET

Järvirekisteri


Selosteen ylläpito

Selitykset | Sivun alkuun
Selosteen tunnus 62
Selosteen laatimispäivä 26.11.2009
Selosteen seuraava päivitysajankohta

Tuotteen perustiedot

Selitykset | Sivun alkuun
Tuotteen nimi Järvirekisteri
Tuotteen nimilyhenne
Tuotteesta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Tuotteen julkaisupäivä 4.7.2000
Tuotteen julkaisumuoto tietokanta
Tuotteen julkinen osoite
Tuotteen asiasanat järvet; pinta-ala; rantaviiva; syvyys
Tuotteen tyyppi Tietokanta
Tuotteen aihealue Ympäristö ja luonnonvarat

Tuotteen luonnehdinta

Selitykset | Sivun alkuun
Tuotteen kuvailu Järvirekisteri sisältää tietoa Suomen järvistä. Kaikista yli 1 ha kokoisista vedenkokoumista on tallennettuna perustiedot (järven nimi ja valuma-aluejaon mukainen tunnus, sijaintitietoa, vesipinta-ala ja rantaviivan pituus). Lisäksi rekisteriin tallennetaan tiedot mm. syvyyskartoitustilanteesta sekä fysiografiset tunnusluvut syvyyskartoitustyön edistyessä. Fysiografiatiedot perustuvat aiempien syvyyskartoitusten osalta graafisiin määrityksiin (epätarkkuutta), nykyisin tehtävien osalta paikkatietoaineiston ja -välineiden avulla tehtyyn määritykseen.
Tuotteen tunnusjärjestelmät järvikoodi; valuma-aluejako; karttojen yleislehtijako
Selosteen ja tuotteen palauteosoite jari.hakala@ymparisto.fi
Tuotteessa esiintyvät kielet Suomi
Tuotteen ylläpito Ylläpito on jatkuvaa.
Tuotteen tietojen ajoittuminen Alkuperäinen järviluettelo, johon rekisteri pohjautuu on tehty 1980-luvun lopussa. Järvien pinta-alat, rantaviivan pituudet ja sijaintipisteet on päivitetty vuonna 1999 perustuen peruskartan numeeriselle rantaviiva-aineistolle Suomen ympäristökeskuksessa tehtyyn luokitteluun. Luotaustiedot vuodesta 1972 lähtien.
Tuotteen käyttötarkoitus Antaa tietoa vesistöseurantoihin, -tutkimuksiin, ja kunnostuksiin. On perusaineistona vesiensuojelutoimenpiteiden ja -suunnitelmien teossa. Toimii syvyyskartoitustyön seurannan välineenä.
Esimerkki tuotteen käytöstä EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämä yli 50 ha kokoisten järvien yksilöinti.

Tuotteen palvelut

Selitykset | Sivun alkuun
Tuotteeseen liittyvä palvelutarjonta Voidaan hakea järviä luetteloina annetuilla hakuehdoilla sekä tulostaa yksittäisistä järvistä yksityiskohtaisia tietoja sisältäviä järvikortteja.
Tuotteeseen liittyvät tiedustelut jari.hakala@ymparisto.fi

Tuotteen vastuuyksikkö Suomen ympäristökeskus, Hydrologian yksikkö
Tuotteen vastuuhenkilö Jari Hakala
Tuotteen hintatiedot ja luovutustapa
Tuotteen käyttörajoitukset Ei käyttörajoituksia
Tuotteen tekijänoikeuden haltija Ympäristöhallinto

Tuotteen laatu

Selitykset | Sivun alkuun
Tuotteen julkiset tiedot Kaikki rekisterin tiedot ovat julkisia.
Tuotteen salassa pidettävät tiedot
Tuotteen tietojen lähde Numeerisiin ja graafisiin kartta-aineistoihin perustuvat selvitykset, lähinnä suurjärvien osalta osittain myös kirjallisuuslähteet.

Tuotteen esitysmuoto ja sijaintitarkkuus (paikkatieto)

Selitykset | Sivun alkuun
Tuotteen sijaintitiedon tyyppi
Tuotteen kohdetyyppien geometria
Tuotteen kohdetyyppien topologia
Tuotteen sijaintitarkkuus

Tuotteen paikantamistapa (paikkatieto)

Selitykset | Sivun alkuun
Tuotteen paikantava tunnusjärjestelmä
Tuotteen tasokoordinaattijärjestelmä
Tuotteen korkeusjärjestelmä
Tuotteen useat paikantamistavat

Tuotteen alueellinen kattavuus (paikkatieto)

Selitykset | Sivun alkuun
Tuotteen aluejako
Tuotteen kattavuustilanne
Tuotteen tunnusjärjestelmän alueet

Lisätietoja:
jari.hakala@ymparisto.fi

Sivun alkuun

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto